فضای کار اشتراکی فردید

فردید یک فضای کار گروهی نوآورانه و اجتماع محور و با مساحت حدود ۸۰۰ متر است، که نه فقط برای دور کاری بلکه برای فعالیت کارآفرینان، مشاوران، اعضای استارتاپ ها، هنرمندان و … بهترین گزینه ممکن است، جایی که بدون دغدغه درآن مشغول به کار و فعالیت شده و حتی می تواننداز تخصص بقیه کاربران هم برای پیشبرد فعالیت هایشان استفاده کنند .